تبلیغات
زیبایی های زندگی - بغض
زیبایی های زندگی

می خواهم

به شانهء تو باز آیم 

با کوله بار سنگین تجربه های میانسالی‌ام. 

میخواهم شانه‌ای باشی 

شانه‌ای باشی

آن شانه‌ای باشی

که بر آن 

بغض سالیانم بترکد 

و مرغان دریاییٍ گریه هایم 

هق هقٍ ترس و تردید را 

در آوازی بخوانند   

می خواهم 

چتری باشی 

چتری باشی

بر اندام برهنهء اندوهم

و مرا 

در آرامشی هزارساله

پنهان کنی 

می خواهم               به شانهء تو باز آیم

با کوله بار سنگین تجربه‌ های میانسالی ام.میخواهم

 

           آسمانی باشی

           آسمانی باشی

         آسمانی باشی

گسترده و فراخ 

که ستارهء کوچکٍ تنهایی ام 

در وسعت آبیٍ آن

                       بشکفد. 

میخواهم 

           یاری باشی

یاری باشی

آن یاری باشی 

که مرا بشنوی 

و از تلخیٍ کلامم 

به لبخندی در گذری. 

میخواهم 

به شانه‌ء تو باز آیم

با کوله بار سنگین تجربه های میانسالی‌ام. 

میخواهم

کسی باشی

کسی باشی 

آن کسی باشی 

که اعتماد مرا 

در نگاهی

به من باز میگرداند.میخواهم

امیدی باشی 

امیدی باشی 

آن امیدی باشی 

که روزم

ادامهء کابوسٍ شبان دلتنگم نباشد 

میخواهم

شانه‌ای باشی 

شانه‌ای باشی

آن شانه‌ای باشی 

که بر آن

بغض سالیانم بترکد

و مرغانٍ دریاییٍ گریه هایم

هق هقٍ شبان ترس و تردید را 

در آوازی بخوانندمیخواهم            به شانهء تو باز آیم

به کوله بار سنگین تجربه های میانسالی‌‌ ام.

 

 

 مینا اسدی

 

 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 تیر 1387 توسط زیبا